นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ติดต่อแจ้งความประสงค์ก่อนการจัดส่งสินค้า – ในกรณีที่ลูกค้ามีการแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หากสินค้ายังไม่ถูกจัดส่ง ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงิน พร้อมทั้งเหตุผลที่แจ้งยกเลิก ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบรายละและดำเนินการคืนเงินในจำนวนเท่ากับที่ลูกค้าได้ทำการชำระเข้ามาภายใน 7 วันทำการ

2.กรณีสินค้าถูกจัดส่งและต้องการยกดลิกการสั่งซื้อสินค้า – ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หากสินค้าถูกจัดส่งแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าได้ และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินจำนวนดังกล่าว โดยที่ลูกค้าต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 จัดส่งสินค้ากลับคืนทางบริษัทฯ โดยทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับคืนมาที่บริษัทฯ ทั้งหมด

2.2 หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับสินค้ากลับคืนมาแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบตามนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้