Home>Warranty

การรับประกัน

การรับประกันสินค้ายาง Metzeler ผ่านการผลิต และถูกตรวจสอบในมาตรฐานสูงสุดในโรงงานยางมอเตอร์ไซค์

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันยาง

การรับประกันสินค้า Metzeler คือการรับประกันว่ายาง Metzeler ผ่านการผลิตและถูกตรวจสอบในมาตรฐานสูงสุดในโรงงานยางมอเตอร์ไซค์ ทั้งนี้หากยางเส้นใด มีการชำรุดหรือทำงานผิดเพี้ยน อันมีสาเหตุจากการผลิต ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ หลังจากบริษัทได้รับยางเส้นที่ “นำมาเคลม” โดยมีเงื่อนไขและระเบียบการดังต่อไปนี้

เครือบริษัท Mezmotowork ผู้แทนจำหน่ายยางมอเตอร์ไซค์ Metzeler แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประสานการรับประกันสินค้ายาง Metzeler เฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Mezmotowork และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีระยะเวลารับประกันนับแต่วันที่เปลี่ยนเป็นระยะเวลา 8 เดือน ในทุกกรณีที่เกิดจากตัวยางเอง ส่วนรถ ต่ำกว่า 400 cc. จะรับประกันหลังจากวันเปลี่ยน 6 เดือน ในทุกกรณีที่เกิดจากตัวยางเอง (เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันที)

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานปกติที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลและนำ ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ

ยางที่อยู่ในเกณฑ์การรับประกัน

  • ยางใส่รถขนาดความจุ 500 cc. ขึ้นไปที่มีการลงทะเบียนออนไลน์ Mezmotowork
  • ยางใส่รถขนาดความจุ 100 – 400 cc. ที่มีการลงทะเบียนออนไลน์ Mezmotowork
  • ทุกกรณี (ยกเว้นยางที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น เหยียบตะปู เป็นต้น)

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

  • ไม่มีการลงทะเบียนรับประกันยาง
  • ไม่มีตรา มอก.ของ Mezmotowork
  • ยางที่ลูกค้าใช้เกิดจากอุบัติเหตุ
  • ความเสียหายที่เกิดจากขนาดยางที่ไม่เหมาะสมกับขนาดกระทะล้อ
  • เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ เหตุสุดวิสัย
  • ความเสียหายจากการใช้งานในสภาวะแรงดันลมอ่อน อุบัติเหตุ การกระแทก หรือการใช้งานบนถนนเสีย หรือพื้นผิวที่ไม่ใช่ถนน