Home>Warranty

การรับประกัน

การรับประกันสินค้ายาง Metzeler ผ่านการผลิต และถูกตรวจสอบในมาตรฐานสูงสุดในโรงงานยางมอเตอร์ไซค์


รับประกันสองต่อ คืออะไร?

การรับประกันสองต่อ คือการรับประกันแบบเปลี่ยนทันทีจากทางผู้นำเข้าภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะเป็นการรับประกันสินค้าจากทางผู้ผลิตต่างประเทศ โดยนับจากอายุยางเป็นเวลา 4 ปี (นับจากปียางที่ระบุไว้ในยางเส้นนั้น ๆ)

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันยาง 2 ต่อจากทาง Metzeler Thailand

บริษัท Mezmotowork ผู้นำเข้ายางมอเตอร์ไซค์ Metzeler แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (ตั้งแต่ปี 2562) มีนโยบายในการรับประกันสินค้ายาง Metzeler เฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Mezmotowork และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานปกติที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ (ไม่รวมค่าบริการในการขนส่งและติดตั้งใหม่) โดยที่ลูกค้าต้องให้ข้อมูลและจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบก่อนเท่านั้น

ยางที่อยู่ในเกณฑ์การรับประกัน

 • ยางสำหรับขับขี่บนถนนที่ติดตั้งในรถจักรยานยนต์ขนาดความจุ 100-400 cc. ที่มีการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ Mezmotowork
 • ยางสำหรับขับขี่บนถนนที่ติดตั้งในรถจักรยานยนต์ขนาดความจุ 500 cc. ขึ้นไป ที่มีการลงทะเบียนออนไลน์ Mezmotowork
 • ยางที่มีการลงทะเบียนรับประกันสินค้าถูกต้องครบถ้วน

ยางที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การรับประกัน 2 ต่อจากทาง METZELER THAILAND

 • ยางที่ไม่สามารถนำมาขับขี่บนถนนได้ (ยางสำหรับใช้ในสนาม ได้แก่ยางรุ่น RACETEC RR SLICK และ RACETEC TD SLICK)
 • ยางกลุ่มวิบากและโมโตครอส (MC360 /6DAYS EXTREME /KAROO4 /KAROO3 /KAROO EXTREME)
 • ยางที่จัดจำหน่ายจากทางผู้นำเข้ารายเก่า
 • ยางที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนรับประกันในระบบออนไลน์ของ MEZMOTOWORK

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 • ไม่มีการลงทะเบียนรับประกันยางในระบบออนไลน์ของ Mezmotowork
 • การเจตนากรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • การใช้ยางจนมีการสึกหรอถึงสะพานยาง หรือเกินจากสะพานยาง (ถือเป็นยางที่ใช้จนหมดอายุแล้ว)
 • ยางที่มีปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้งถนน เช่นการถูกบาดจากของมีคม การกระแทกหลุมจนบวม
 • ยางที่มีการแตกลายงาจากอายุยาง (นับจากวันที่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าแล้วเกิน 18 เดือน)
 • ความเสียหายที่เกิดจากขนาดยางที่ไม่เหมาะสมกับขนาดกระทะล้อ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ เหตุสุดวิสัย
 • ความเสียหายจากการใช้งานในสภาวะแรงดันลมอ่อน อุบัติเหตุ การกระแทก หรือการใช้งานบนถนนเสีย หรือพื้นผิวที่ไม่ใช่ถนน