นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

เว็บไซต์ www.mezmotowork.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมและรักษาไว้ ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท เมซ โมโตเวิร์ค จำกัด (MEZ Motowork Co., Ltd.) ดังนั้น

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราจะทำการเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ทำการติดต่อ ให้ข้อมูล หรือทำธุรกรรมใด ๆ กับเราไม่ว่าช่องทางใด ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างบัญชี (Account) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ email address เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ อีเมลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ช่วงเวลา จำนวนครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ และคลิกดูสินค้าหรือใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์ และรวมถึงข้อมูลที่ได้จาก Cookie ด้วย
 • ข้อมูลระบุพิกัด
 • ข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่เรา ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านได้กรอกลงบนเว็บไซต์ เอกสารต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านร่วมกิจกรรมกับเรา ข้อมูลที่ท่านให้เมื่อติดต่อเรา
 • อื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมคะแนน ข้อมูลการเป็นสมาชิก ความสนใจในสินค้าและกิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลทางประชากรศาสตร์

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษต่อไปนี้เกี่ยวกับท่าน (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมิติ) เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการเว็บไซต์นี้ รวมถึงนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากเราเก็บข้อมูลไปแล้ว
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน และติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการด้วย
 • ยืนยันตัวตนของท่าน หรือตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของเรา
 • ประมวล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน
 • ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์หรือบริการใหม่ จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา
 • รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านเครือข่ายของเรา คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน
 • สอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการ

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา เช่น การดำเนินการด้านบัตรเครดิตและการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การให้บริการลูกค้า การตลาด หรือการแจกจ่ายแบบสำรวจ เพื่อให้ความสะดวกแก่การจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเราและการให้บริการออนไลน์ และการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน หรือ การป้องกันการฉ้อโกง ผู้ให้บริการภายนอกของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 • กลุ่มบริษัท

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อติดต่อสื่อสารทางการตลาด ให้บริการที่ท่านร้องขอ (รวมถึงบริการลูกค้า) และการตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบบัญชี/การปฏิบัติตามข้อกำหนด)

 • หน่วยงานราชการ

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต – เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องเราจากความรับผิด หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับการขาย การโอนสิทธิ และการโอนกิจการหรือบริษัทของเราไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเป็นการบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้ของเรา และผู้อื่น

เรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เพื่อห้ามมิให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว และเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของท่าน

การเข้าถึงและการแก้ไขส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
คุณอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการลงชื่อเข้าใช้ในรายการประวัติสมาชิกบนเว็บไซต์ www.mezmotowork.com เราจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากท่านเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้กับเรานั้นมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กรุณาติดต่อเรา และเราจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขควบคู่ไปกับท่าน ทางบริษัท ฯ จะไม่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวตามคำร้องขอจากบุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวสามารถแสดงได้ว่าท่านได้มอบอำนาจให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านร่วมกับบริษัท ฯ

การใช้ Cookies
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ mezmotowork ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท เมซ โมโตเวิร์ค จำกัด (MEZ Motowork Co., Ltd.) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีก เพื่อให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจำเป็นต้องติดตั้ง Cookies ลงบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ และวิธีการที่เราใช้ Cookies บนเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมได้ที่ Cookies notice
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนไซต์นี้ ได้แก่

1) คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงานและไม่สามารถปิดการใช้งานได้ในระบบของเรา โดยปกติคุกกี้ประเภทนี้จะถูกตั้งค่าจากการดำเนินการของท่านซึ่งเป็นการขอรับบริการเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นการใช้งานหรือแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากกระทำการดังกล่าวบางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้

2) คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies): เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บของเรา เราจะติดตามที่อยู่ IP บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากเป็นไปได้เราจะรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บออนไลน์ของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้จะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้เฉพาะตัว

3) คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งผ่านไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา โดยบริษัทเหล่านั้นสามารถใช้และแบ่งปันคุกกี้เหล่านั้นเพื่อสร้างโพรไฟล์ที่ท่านสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนไซต์อื่น ๆ ให้ท่านเห็น ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านโดยไม่ซ้ำกัน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้งานคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะพบกับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง

4) คุกกี้การมีส่วนร่วม (Engagement Cookies): คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มการทำงานให้กับไซต์และอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของท่านหากปิดการใช้งานอยู่ คุกกี้เหล่านี้จะใช้เพื่อให้วิทเจ็ท (widget) การปรับปรุงสำหรับระบบตอบกลับอัตโนมัติสามารถให้การสนับสนุนลูกค้า หรือให้วิทเจ็ท (widget) การแจ้งเตือนสามารถดึงดูดความสนใจของท่านไปยังข้อเสนอใหม่และพิเศษ คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามการเดินทางของลูกค้าของคุณเพื่อปรับแต่งการสนับสนุนและการส่งข้อความที่ได้รับให้เฉพาะตัว

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ MEZ Motowork (Metzeler Thailand) ในฐานะเจ้าของข้อมูล เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่าน เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเราได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งการประมวล การเก็บข้อมูล และการโอนถ่ายข้อมูล และจำกัดพนักงานของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการรับรู้หรือการยินยอมจากคุณ คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดย ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ Mezmotowork ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Mezmotowork ต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อ ได้ที่เว็บไซต์ www.mezmotowork.com
ที่อยู่ : 657/1 ถนน บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – เสาร์ ( 08.30-17.00 น.)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

Customer Policy

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • ให้เกียรติลูกค้าและมุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม และเท่าเทียมให้แก่ลูกค้า
 • มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับข้อเสนอแนะ และคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและ บริการที่จำเป็น รวมถึงได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ ไม่เกินจริง และไม่บิดเบือน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย
 • มีการอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการลูกค้าของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบริการเดียวกัน
 • ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า และมี
 • หน้าที่รับผิดชอบในการใช้ เเละรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
 • มีระบบการรับประกันสินค้า/บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า
 • ธุรกิจมีการรวบรวมปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นที่ได้จากลูกค้า เพื่อปรับปรุงแก้ไขสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

Partners Policy

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญกับคู่ค้า มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
 • มีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า รักษาความลับของคู่ค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
 • มีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าให้เท่ากันเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
 • มีนโยบายการดูแลลูกค้าของคู่ค้าด้วยมาตรฐานการบริการเดียวกัน ไม่มีการตัดราคาคู่ค้าในตลาดเดียวกัน โดยมีการออกหนังสือธุรการชัดเจนในการมอบสิทธิให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
 • มีการอบรมพนักงานของคู่ค้า พัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการลูกค้าของทางคู่ค้า เป็นมาตรฐานการบริการเดียวกันกับบริษัท